Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

293

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Λήψη απόφασης περί ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων –διαγραφές δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες μέχρι και την 31/12/2018»

Αρχείο πρόσκλησης