Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

182

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
2. «Περί κατακύρωσης πρακτικού σχετικά με την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ Μολάων».
3. «Περί κατακύρωσης πρακτικού σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Μολάων» .
4. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π.».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)