Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

204

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί αναμόρφωσης Ο.Π.Δ οικ. έτους 2019».
2. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π».
3. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)