Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

231

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί ορισμού μελών διοργανωτικής Επιτροπής Φεστιβάλ Θεάτρου 2019

Αρχείο πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)