Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

280

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. « Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
2. «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)