Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

287

Την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. « Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

 Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)