Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

275

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
2. «Περί εξειδίκευσης δράσεων –ποσών προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
3. «Περί έγκρισης μετακίνησης Φιλαρμονικής Βοιών».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)