Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

512

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
  2. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  3. «Περί συγκρότησης επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016».

Αρχείο πρόσκλησης