Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

289

Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί ορισμού μελών Επιτροπής για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων»
2. «Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μονεμβασίας –καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)