Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

209

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί εξειδίκευσης δράσεων – πιστώσεων του προϋπολογισμού 2020».
2.«Περί έγκρισης μετακίνησης Φιλαρμονικής Βοιών».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)