Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

259

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί πρόσληψης ατόμου με δίμηνη απασχόληση».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)