Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω τηλεδιάσκεψης

43

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας στ) την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 69472/24-9-2021.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

2.«Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών».

3. «Περί ορισμού μελών επιτροπής μίσθωσης-εκμίσθωσης ακίνητων έτους 2022».

4. «Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πινακοθήκης Αχ. Βαρβαρέσσου – καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».

Αρχείο Πρόσκλησης   (ψηφιακά υπογεγραμμένο)