Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω τηλεδιάσκεψης

246
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.  «Περί τροποποίησης της αριθμ.16/2022 πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2022».

2. «Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πινακοθήκης-Βιβλιοθήκης Αχ. Βαρβαρέσσου».

Αρχείο Πρόσκλησης   (ψηφιακά υπογεγραμμένο)