Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω τηλεδιάσκεψης.

101

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με: με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’)  σε τακτική συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ».
  2. «Περί  υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023».
  3. «Περί έγκρισης των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του  Νομικού Προσώπου, που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου    Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ».

Αρχείο πρόσκλησης