Δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

60

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με: με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’)  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. «Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και έκτακτων   αναγκών».
  2. «Περί τακτοποίησης λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Νομικού Προσώπου που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα».
  3. «Περί κατακύρωσης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου ».

Αρχείο πρόσκλησης