Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

519

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  2. «Περί δυναμικότητας παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας ,κατόπιν της αριθμ.3070/11-7-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ».

Αρχείο πρόσκλησης