Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω τηλεδιάσκεψης.

74

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010, άρθρ.11Ν.5043/2023 και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
  2. «Περί αποδοχής δωρεάς μουσικών οργάνων  στην  Φιλαρμονική ΔΕ Βοιών».
  3. «Περί κατακύρωσης πρακτικού άγονης  επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου».

Αρχείο πρόσκλησης