Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω τηλεδιάσκεψης.

72

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010, άρθρ.11Ν.5043/2023 και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.
  3. Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Αρχείο πρόσκλησης