Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

394
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως:

1η συνεδρίαση – ώρα 10.30 π.μ. – θέμα προς συζήτηση & λήψη απόφασης:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   Αρχείο πρόσκλησης

2η συνεδρίαση – ώρα 11.00 π.μ. – θέματα προς συζήτηση & λήψη απόφασης:

  1. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης  με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης  απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας}.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ .
  7. Περί έγκρισης 1ου και 2ου σταδίου δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής «Μπράμου» ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην ΤΚ Ασωπού της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας κ. Καπαράκη Αριστοτέλη.
  9. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση ένδικου μέσου κατά της αριθ. 475/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης του Δήμου}.

Αρχείο πρόσκλησης

3η συνεδρίαση – ώρα 12.00 μ. – θέμα προς συζήτηση & λήψη απόφασης:

Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση αναμόρφωσης   οικ. έτους 2017 προϋπολογισμού κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο πρόσκλησης