Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

494
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.                                    Αρχείο πρόσκλησης

Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα ακόλουθα είκοσι (20) θέματα:

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης , ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού  ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου {Συντήρηση –επισκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας}.
 7. Απευθείας ανάθεση του έργου {Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στην ΤΚ Λαμποκάμπου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με  τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 13. Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στην ΤΚ Ασωπού }.
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων  των ΔΕ Μολάων & Ασωπού , του Δήμου Μονεμβασίας
 15. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας
 16. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση «Λεμονιά» της ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2017.
 18. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Ιωάννη ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας
 19. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου οικισμού «Άγιος Φωκάς» της ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 20. Περί απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

Αρχείο πρόσκλησης