Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

473
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση εννέα  (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Απευθείας ανάθεση του έργου {Συντήρηση –επισκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Παπαδιανίκων Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παναγιώτας χήρας Γεωργίου Γκίκα, Δημητρίου Γκίκα τ. Γεωργίου, Νικολάου Γκίκα τ. Γεωργίου.
  6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων της Τ.Κ. Ζάρακα (θέση Κοπρισιές) ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας
  7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων της Τ.Κ. Πακίων (θέση Καμπέρι) ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας
  8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας
  9. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης