Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

411
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στην 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά τη 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα:

  1. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας κ. Ξαστερούλη Γ. Θεοδώρου.
  5. Περί έκδοσης βεβαίωσης κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.
  6. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης