Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

570
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δέκα εννέα (19) θέματα:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 4. Περί άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της Α30/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 5. Περί άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της Α86/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου του κ. Καταγά θεόδωρου).
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου του υπαλλήλου κ. Καστρινού Ιωάννη ).
 8. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Παπαδιανίκων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής λόγω έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση «Λεμονιά» της ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Καθορισμός όρων διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018}.
 18. Περί ανάκλησης ή μη της αριθ. 209/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Έκτακτη ανάθεση εργασιών συντήρησης –στεγάνωσης στέγης Δημοτικού σχολείου Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης