Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

399
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω έξι (6) θέματα:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ανωδομής εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας}.
  5. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ .
  6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού.

Αρχείο πρόσκλησης