Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

461
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.11 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  4. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς ακινήτου στην ΤΚ Κυπαρισσίου της ΔΕ Ζάρακα ιδιοκτησίας του κ. Τραϊφόρου Παναγιώτη.
  5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής .
  6. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης