Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

583
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017 των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων ,Ασωπού ,Μονεμβασίας & Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού , θέση {Μποζά}.
 5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή ανωδομής στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 7. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 8. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016  του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου.
 10. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου}, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση «Κεραμωτή» της ΔΕ Μονεμβασίας.
 12. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή υπαλλήλων του πρώην Δήμου Μονεμβασίας).
 13. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή υπαλλήλων του πρώην Δήμου Μολάων& πρώην ΝΠ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΆΩΝ) περί αποζημίωσης)
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου  σε κοινή χρήση στην Δημοτική Κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Γαλαξείδα Αικατερίνη & Γαλαξείδα Αργυρή.
 16. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή τοπικού καταστήματος της ΤΚ Ελίκας}, προϋπολογισμού 7.200,00€.
 17. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Έκτακτες εργασίες στο λιμανάκι του «Ξιφιά» στην ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 18. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 19. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση & επισκευή δεξαμενής της ΤΚ Παπαδιανίκων}, προϋπολογισμού 7.200,00€.
 20. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης}.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της αριθ. 8/2016 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2015 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης

 

Η τέταρτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο 4ης πρόσκλησης