Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

460
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 4:00 μ.μ.)  θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 4:15 μ.μ.)  θα συζητηθούν τα παρακάτω έξι (6) θέματα:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2. Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018, του Δήμου Μονεμβασίας.
3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα Μονεμβασίας ,Βοιών & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο «ΤΖΟΛΑ» της ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης