Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

422
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   

  Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω έντεκα (11) θέματα:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά σύνταξη-κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 40394/29-9-2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
5. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά σύνταξη-κατάθεση προσφυγής κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 62994/12-7-2017 απόφασης του Γενικού Διευθυντή χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου)
6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην ΤΚ Νομίων} του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο { Μελέτη αναβάθμισης τριτοβάθμιας επεξεργασίας προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στην ΕΕΛ Νεάπολης (με σκοπό την απεριόριστη άρδευση)}.
8. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο { Μελέτη –φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ οικισμού Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων με σκοπό την απεριόριστη άρδευση}.
9. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην ΔΚ Μολάων & ΤΚ Ελαίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
11. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση λογαριασμού.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 3η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 30/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά ορισμό ταμία με το αναπληρωτή του καθώς και γραμματέα του κληροδοτήματος].

Αρχείο πρόσκλησης