Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

531
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας.

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων στην ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
4. Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων –Λαχίου & Παντάνασσας} του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων}του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
8. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά εκτέλεση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο πρόσκλησης