Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

356
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Παντάνασσας ,του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατακύρωσης  πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων –Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί κατακύρωσης  πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς-Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο { Καθαίρεση οπλισμένων στοιχείων από σκυρόδεμα σε χώρο στάθμευσης και αποκατάστασή τους στην ΤΚ Μονεμβασίας  } του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  9. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 30/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως.
  10. Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο { Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 μ.μ. αφορά το κληροδότημα «G. Kellis» και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 32/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μεσημβρινή αφορά το κληροδότημα «Δημητρίου Παπαπαύλου» και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης