Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

379
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση αγωγή αποζημίωσης του Δήμου κατά εταιρείας).
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  5. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης