Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

401
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  3. Εξέταση της από 10-02-2018 ένστασης του κ. Τακούδη Θεοφάνη κατά της αριθ. 14/2018 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.
  8. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας –ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων (Α/Α πράξης 5007833)}-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
  9. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας –ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης (Α/Α πράξης 5007869)}-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης