Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

325
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω εννέα (9) θέματα:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  1. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση αύλειου χώρου ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή
  4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ.2410/22-2-2018 αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
  5. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  1. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  1. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τιμήματος   απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης  για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Αρχείο πρόσκλησης