Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

507
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα τεσσάρων (14) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ Κάμπου}, προϋπολογισμού 5.000,00€.
 4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση σχαρών στα κανάλια απορροής όμβριων υδάτων της ΤΚ Κάμπου}, προϋπολογισμού 5.000,00€.
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αλλαγή κουφωμάτων δημοτικού κτηρίου ΤΚ Φαρακλού }, προϋπολογισμού 6.193,80€.
 6. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων }, προϋπολογισμού 7.200,00€.
 9. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης περιπτέρου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Μονεμβασίας.
 11. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού «Παραδεισίου» της ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας , ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Παναγιώτη.
 12. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός της ΤΚ Βελανιδίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας , ιδιοκτησίας του κ. Αντωνάκου Ιωάννη.
 13. Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων , Ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού.
 14.  Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).

Αρχείο 2ης πρόσκλησης