Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

412
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω έντεκα (11) θέματα:
1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.

3. Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση αύλειου χώρου ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών }, του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ.2467/23-02-2018 αίτηση των κ.κ Τριχείλη Ηρακλή, Μαυρομιχάλη Κων/νου & Πριφτάκη –Χατζηγρηγορίου Παναγιώτα περί νομικής στήριξης.
5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων ,Ζάρακα, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2018.

7. Περί κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Βελλιών ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

11. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης