Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

213

Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δέκα (10) θέματα:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  3. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μονεμβασίας ενώπιον του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας).
  4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  6. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου εντός ορίων οικισμού «Αγίας Κυριακής» θέση «Αβολιούς»  της ΤΚ Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Καπελέρη Νικόλαου.
  7. Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΔΚ Μολάων ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 3η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος G. Kellis].

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 4η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:30 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά έγκριση απολογισμού  οικ. έτους 2017 κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο πρόσκλησης