Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

308
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω εννέα (9) θέματα:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
3. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου εντός ορίων οικισμού της ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Χριστάκου Αναστασίου.
4. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης 2ου αντλιοστασίου στην ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη –κατάθεση αίτησης αναστολής και ανακοπής και εκπροσώπηση κατά της άριθ. 1/2018 απόφαση Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών}.
6. Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
7. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της αριθ. 60/2018 ΑΟΕ που αφορά την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά εφαρμογή της 1115/07-03-2017 απόφασης του Α΄ τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών}.

9. Εξέταση της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5592/04-05-2018 αίτησης του Δημάρχου κ. Τριχείλη Ηρακλή περί νομικής στήριξης-ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή του κ. Μανάκου Ιωάννη κατά του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης