Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

341
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε τριπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης 

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω εννέα (9) θέματα:
1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους  2018.
3. Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
5. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
6. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης περιπτέρου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Μολάων.
7. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών ,προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της εν λόγω ΔΕ .
8. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού του ύψους των τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στις ΤΚ Συκέας & ΤΚ Μετ/σης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών του Αγίου Νεκταρίου , της Αγίας Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
9. Περί καθορισμού όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί άσκησης ή μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α167/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 3η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:
1. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά εκτέλεση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
2. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2017 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο πρόσκλησης