Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

352
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα  (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 5. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 6. Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια οχήματος του Δήμου (mini bus)}.
 7. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη –κατάθεση –παράσταση αίτηση αναστολής εκτελέσεως έργου «Διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς 150KV Πελοποννήσου –Κρήτης {Υ/Σ Μολάων- Υ/Σ Χανίων}».
 9. Περί κατακύρωσης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ελαστικών}.
 10. Περί έγκρισης δαπανών  πάγιας προκαταβολής.
 11. Περί έγκρισης δαπανών  πάγιας προκαταβολής, των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης