Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

300
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 συνέρχεται σε τριπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δέκα (10) θέματα:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  3. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  4. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Πακίων-Μολάων }.
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο {Κατασκευή 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων}.
  6. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}.
  7. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο {Αποκατάσταση –βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένος Μονεμβασίας}
  8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων Ζάρακα, Ασωπού& Μονεμβασίας ,του Δήμου  Μονεμβασίας.
  9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 3η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά αλλαγή τράπεζας συναλλαγών της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο πρόσκλησης