Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

282
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω έξι (6) θέματα:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  2. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στη θέση «Πλατάνι» εντός ορίων οικισμού Λαχίου της ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Σπυρίδωνα.
  3. Διάθεση πίστωσης-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων} προϋπ/σμού 41.799,20€.
  4. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας}, προϋπ/σμού 44.725,46€.
  5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Βοιών του Δήμου  Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης