Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

380
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Έκτακτη ανάθεση εργασιών  μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών  αντλιοστασίων των ΔΕ Μολάων ,Μονεμβασίας , Ασωπού & Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  {Αποκατάσταση –βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας}.
 4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ  ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά του Δήμου) .
 5. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Οικισμών Πακίων -Μολάων}.
 7. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 8. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης ΟΠΔ οικ. έτους 2018.
 9. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 13017/18-09-2018 αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
 10. Περί  έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 11. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών  μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά λήψη απόφασης για αλλαγή επωνυμίας μισθωτή αγροκτήματος «Πατήλα»  του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου  ].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης