Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

278
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα έξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
 4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
 5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων (Θέσεις «ΚΕΡΑΜΩΤΗ» & «ΤΡΟΧΑΛΙΑ») ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 10. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  {Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων}.
 12. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ .
 13. Έκτακτη ανάθεση έργου αποκατάστασης ζημιών οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξαν τον Δήμο Μονεμβασίας.
 14. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο  { Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2019}.
 15. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 16. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  { Αποκατάσταση –βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας }.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη των αριθ. 5-6-7 &8/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορούν διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου  ].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης