Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

265
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .
  3. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού του μηνιαίου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του τρόπου είσπραξης για παραγωγούς και δημιουργούς του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G. Kellis:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 24/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος G. Kellis].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης