Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

255
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ.2160/18-02-2019 αίτησης των κ.κ Δημάρχου, Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου ΔΣ &  Γραμματέως ΔΣ  , περί νομικής στήριξης.
  1. Περί κατακύρωσης πρακτικών (3ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας}.
  2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων  για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επισκευή –συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις }.
  3. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση εισόδου Φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων }.
  2. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες )του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2019 και εφεξής.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου:

  1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
  2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης