Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

313
Αρχείο πρόσκλησης

 

Τη M. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση δέκα τριών (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού {Καλαθοφόρο όχημα –προϋπολογισμού 90.000,00 € (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 53.795,76€.
 5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών, προϋπολογισμού 460.114,40 €.
 6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης πυλώνων, πίλαρ και λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε Βοιών προϋπολογισμού 49.836,22€.
 7.  Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών  δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα ,Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στην  ΔΕ Ζάρακα Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων}.
 10. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή αποζημίωσης της κ. Καστανιά Χρυσούλας κατά του Δήμου Μονεμβασίας.}
 11. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας}.
 12. Περί έγκρισης  πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 13. Περί έγκρισης  πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά εκτέλεση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά εξουσιοδότηση ταμία με το αναπληρωτή του για την διαχείριση της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης