Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

268
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τρίτη 14 Μαϊου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτηρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου ,ΓΕΛ Νεάπολης 1ου ΕΠΑΛ) ».
  2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων}.
  3.  Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου Φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων»..
  4. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).
  5. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.
  6. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 5100/18-04-2019 αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών για την στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Νεάπολης.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018  της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G.KELLIS:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018  του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο 3ης πρόσκλησης