Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

317
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση ένδεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 }.
 2. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανέγερση κτηρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης 1ου ΕΠΑΛ) στην ΔΚ Νεάπολης ,ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας}.
 3. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 180/2019 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Σπάρτης.
 4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 5. Περί διαγραφής χρεών.
 6. Έγκριση της αριθ. 70/2019 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών επισκευής  μηχανημάτων αντλιοστασίων ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έγκρισης 1ου & 2ου σταδίου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2019, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης  ΔΕ Ασωπού & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού ΔΚ Μολάων  του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  ορισμός ταμία με τον αναπληρωτή του και γραμματέα στην κληρονομία Δημητρίου Παπαπαύλου].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G.KELLIS:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 25/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά  ορισμό ταμία και γραμματέα  του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο 3ης πρόσκλησης