Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

207
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση OE προς το ΔΣ περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2020.

2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€.

5. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 24.200,00€.

6. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€.

7. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 10.000,00€.

8. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά ορισμό ταμία &ι γραμματέα του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου }.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης