Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

137
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 18η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα οχτώ (18) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό την λειτουργία Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01-01-2022 έως 31-12-2022 στο Δήμο Μονεμβασίας (ΔΕ Βοιών –κοιν. Νεάπολης).

2. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας, ΔΕ Ζάρακα} προϋπολογισμού 248.908,82€ .

3. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.

6. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

7. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων}του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.172.896,72€.

9. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για την πράξη με τίτλο { Διαμόρφωση
εισόδου Γυμνασίου –Λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» με κωδικό έργου ΟΣΚ 042018001 προϋπολογισμού 237.145,40€ ως προς την διάρκεια της (άρθρο 6).

10. Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού –Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Εκβάθυνση υφιστάμενης υδρογεώτρησης και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στην κοινότητα Μολάων Θέση «Φρέζα»}.

11. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.

14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .

15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.

16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.

17. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.

18. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί 2η συνεδρίαση με ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 6/2021 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης (Αφορά αλλαγή τράπεζας συναλλαγών του κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά }.

Αρχείο πρόσκλησης

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί 3η συνεδρίαση με ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη των αριθ. 4,5,6,7 & 8/2021 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο πρόσκλησης